Zasady przetwarzania danych

Regulacja Unii Europejskiej 2016/679

Niniejszy dodatek do przetwarzania danych miniorders („ Dodatek ”) zmienia warunki korzystania z usługi („ Umowa ”) pomiędzy Tobą a GETREVE LIMITED., Brytyjską korporacją z siedzibą w Lonydnie przy ulicy 7 Bell Yard

1. Definicje

(a) „ Ustawodawstwo dotyczące ochrony danych ” oznacza rozporządzenie Unii Europejskiej 2016/679 („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) lub Kalifornijski kodeks cywilny, sekcja 1798.100-1798.199 („Kalifornia Ustawa o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. ”), W stosownych przypadkach oraz wszelkie przepisy prawne i / lub rozporządzenie wdrażające lub wydane na jego podstawie lub które zmienia lub zastępuje którekolwiek z nich;

(b) „ Procesor danych ”, „ Podmiot danych ”, „ Procesor ”, „ Przetwarzanie ”, „ Podprocesor ” i „ Organ nadzorczy ” należy interpretować zgodnie z definicją własciwego rozporządzenia;

(c) „ Usługodawca ” należy interpretować zgodnie z z definicją właściwego rozporządzenia;

(d) „ Dane osobowe ” użyte w tym dokumencie oznaczają informacje który odnosi się do lub może być racjonalnie powiązany z możliwością zidentyfikowania lub zidentyfikowanej osoby, która odwiedza lub bierze udział w transakcjach za pośrednictwem Twojego sklepu („ Klient ”), którego miniorders przetwarza dane jako podmiot przetwarzający dane lub usługodawcę w trakcie zapewniania użytkownikowi z Usługami.

(e) „ Żądanie podmiotu danych ” użyte w tym uzupełnieniu oznacza żądanie w celu uzyskania dostępu, usunięcia, sprostowania lub przeniesienia danych osobowych klient;

2. Ochrona danych

2.1. Jeśli osoba, której dane dotyczą, znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane przez GETREVE LIMITED. W ramach świadczenia Usług, te dane osobowe mogą być przekazywane do innych regionów, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Takie transfery zostaną zakończone w zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2.2. Gdy miniorders przetwarza dane osobowe w trakcie udostępniania Usługi, miniorders:

  • 2.2.1. Przetwarza dane osobowe jako podmiot przetwarzający dane i / lub dostawca usług, tylko w celu świadczenia Usług zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami od ciebie (pod warunkiem, że takie instrukcje są proporcjonalne do funkcjonalności Usług). Jeśli miniorders jest zobowiązany przez prawo do Przetwarzanie danych osobowych w dowolnym innym celu, miniorders powiadomi Cię o tym wymaganiu, chyba że miniorders nie jest zobligowany przez prawo do dostarczania takiego zawiadomienia;

  • 2.2.2. powiadomi cię, jeśli zdaniem miniorders, Twoja instrukcja dotyczące przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy i normy prawne;

  • 2.2.3. niezwłocznie powiadomi Cię o otrzymaniu zapytania lub skargi od organu nadzorczego Organ związany z przetwarzaniem danych osobowych przez miniorders;

  • 2.2.4. wdrażaj rozsądne rozwiązania techniczne i organizacyjne środki umożliwiające realizację żądań osób, których dane dotyczą są zobowiązani do spełnienia wymógów prawnych;

  • 2.2.5. wdrożyć i utrzymywać odpowiednie techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych w szczególności środki związane z ich przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zmiana lub ujawnienieem. Te środki będą odpowiednie do szkody, która może wyniknąć z jakiejkolwiek nieuprawnionego lub niezgodnego z prawem przetwarzanie, przypadkowa utrata, zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież danych osobowych i odpowiednie do charakteru dane osobowe, które mają być chronione;

  • 2.2.6. dostarczają na żądanie aktualne zaświadczenia, raporty lub ich wyciągi, jeśli są dostępne z pobranego źródła z audytem praktyk ochrony danych miniorders (np. zewnętrznych audytorzy, audyt wewnętrzny, audytorzy ochrony danych) lub odpowiedni certyfikaty, umożliwiające ocenę zgodności z warunkami to uzupełnienie;

  • 2.2.7. powiadomi Cię bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu wiadomości i potwierdzeniu wszelkie przypadkowe, nieuprawnione lub niezgodne z prawem przetwarzanie ujawnienia lub dostęp do danych osobowych;

  • 2.2.8. upewnij się, że jego pracownicy uzyskują dostęp do Danych osobowych podlegają obowiązkom zachowania poufności, które je ograniczają zdolność do ujawnienia danych osobowych klienta; i

  • 2.2.9. po rozwiązaniu Umowy, miniorders niezwłocznie rozpocząć proces czyszczenia w celu usunięcia lub anonimizacji danych osobowych. Jeśli poprosisz o kopię takich danych osobowych w ciągu 60 dni od o rozwiązaniu, miniorders dostarczy Ci kopię takiego Osobistego Dane.

2.3 W trakcie świadczenia Usług użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadzam się, że miniorders może wykorzystywać Podprocesorów do przetwarzania danych osobowych. oSklep używa dowolnego podprocesora do przetwarzania danych osobowych musi być zgodny z przepisami o ochronie danych i musi być regulowane umową między miniorders a Podprocesorem.

3. Różne

3.1 w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności między postanowienia Umowy i niniejszego uzupełnienia, postanowienia tego Uzupełnienie będzie rozstrzygające. W celu uniknięcia wątpliwości i w dozwolonym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, wszelka odpowiedzialność wynikająca z niniejszego uzupełnienia, w tym ich ograniczenia będą podlegały odpowiednim przepisom Umowa. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że miniorders może to zmienić Uzupełnienie od czasu do czasu, publikując odpowiednie zmienione i przekształcone Dodatek na stronie miniorders, dostępny pod https://miniorders.com/dpa i takie zmiany w uzupełnieniu obowiązują od dnia mianowanie. Dalsze korzystanie z Usług po zmienionym uzupełnieniu jest opublikowany na stronie miniorders, oznacza zgodę na, i przyjęcie zmienionego uzupełnienia. Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek zmiany do aneksu, nie kontynuuj korzystania z Usługi.

3.2 Zapisz wszystko jako specjalnie zmodyfikowane i zmienione w tym uzupełnieniu warunków, postanowień i wymagań zawartych w Umowie pozostają w pełnej mocy i skutkują oraz regulują niniejsze uzupełnienie. Jeśli w ogóle udostępnienie aneksu jest niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania przez sąd w toku postępowania postanowienie to zostanie zerwane i nie będzie działać, a pozostała część niniejszego aneksu pozostanie w mocy i będzie wiążąca strony.

3.3 Warunki niniejszego uzupełnienia podlegają przepisom interpretacyjnym i są interpretowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii. Strony nieodwołalnie i bezwarunkowo poddają się wyłącznej jurysdykcjaisądów Wielkiej Brytanii w odniesieniu do wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z lub w związku z tym załacznikiem .

Zacznij zbierać zamówienia w 3 minuty

Totalnie za darmo na start, po 30 dniach zdecyduj ile chcesz nam zapłacić